GOFYN AM GENEDLAETHAU GWRYWAIDD AR GYFER PROSIECT CELFYDDYDOL ARLOESOL

Mae Penwythnos Celfyddydol Llandudno yn gofyn i’r cyhoedd ddod yn rhan o ddigwyddiad gyda’r coreograffydd adnabyddus, Cecilia MacFarlane. Mae Cecilia, a fu’n gyd-goreograffydd ar y ffilm cwlt clasurol gwreiddiol, The Wicker Man, wedi cyfuno gyda’r rhaglen ddawns gymunedol, Dawns i Bawb <http://www.dawnsibawb.org.uk/home.php?/home>. Gyda’i gilydd, maen nhw’n chwilio am aelodau gwrywaidd o’r cyhoedd i helpu creu perfformiad dawns unigryw.

Bydd y perfformiad yn rhan o LLAWN03, trydydd Penwythnos Celfyddydol Llandudno. Mae Cecilia yn chwilio am gyfranwyr gwrywaidd, un ai’n dad a mab, neu dau berson o wahanol genedlaethau sydd â pherthynas arbennig. Gall y perfformwyr fod o unrhyw oedran o bedair oed ymlaen. Mae’r tîm hefyd angen cerddorion i gyfeilio i’r perfformwyr.

Bydd Cecilia a’i pherfformwyr yn gweithio ar y themâu cytiau, llochesi a chuddfannau. Ar y cyd, bydd y grŵp yn llunio adeiladwaith cludadwy , a gaiff ei symud yma a thraw o gwmpas Llandudno wrth i’r grŵp berfformio mewn gwahanol leoliadau. Enw’r perfformiad. Mae enw’r perfformiad, Dros Dro, felly’n addas iawn.

Dywed Marc Rees, curadur LLAWN03, “Mae Cecilia wedi gweithio’n rhyngwladol gan gyflwyno a chyflawni prosiectau anhygoel yn cynnwys pobl o bob oed. Mae hi’n cael ei chydnabod ymysg y sector dawns am ei dull unigryw o weithio gyda sawl cenhedlaeth. Rydym yn chwilio am berfformwyr sydd â chwlwm agosrwydd arbennig – gallen nhw fod yn gefndryd neu unrhyw un sy’n symbolaidd iddyn nhw. Edrychwn ymlaen yn arw at ddod ag archwiliad rhyng-genedlaethol i’r ŵyl.”

Mae ymarferiadau yn Llandudno ar y:
Dydd Sadwrn a’r Sul, Medi’r 5ed a’r 6ed, 10yb-4yp
Dydd Sadwrn a’r Sul, Medi’r 12fed a’r 13eg, 10yb-4yp

Mae’r perfformiadau ar y:
Dydd Sadwrn a’r Sul, Medi’r 19eg a’r 20fed

I ganfod mwy am hyn, neu os hoffech gymryd yn rhan fel perfformiwr neu gerddor, cysylltwch â Dawns i Bawb yn post@dawnsibawb.org.
Nodiadau i Olygyddion:

LLAWN03 | Penwythnos Celfyddydol Llandudno #3 | Curadur, Marc Rees
Tridiau o ddigwyddiadau celfyddydol yn rhad ac am ddim yn Llandudno | Medi 18-20, 2015 | www.llawn.org

• LLAWN03: gŵyl gelfyddydol flynyddol RHAD ac am DDIM Llandudno.
• LLAWN03: yn cynnig dros 30 o ddigwyddiadau dros dridiau ym mis Medi, gyda sawl digwyddiad wedi’i gomisiynu’n arbennig ar gyfer yr ŵyl.
• LLAWN03: yn arddangos artistiaid lleol, cenedlaethol a rhyngwladol fel rhan o’i rhaglen.
• LLAWN03: yn cynnig rhaglen amrywiol o ddigwyddiadau yn dathlu gorffennol, presennol a dyfodol Llandudno.
• LLAWN03: yn cynnwys celfyddyd weledol, perfformio, cerddoriaeth, camu-i-mewn, a gosodweithiau penodol mewn rhaglen wedi’i lunio i fod yn ddeniadol i bob sector o’r gymuned.
• LLAWN03: mewn cydweithrediad gyda nifer o bartneriaid celfyddydol: MOSTYN, Helfa Gelf, Yr Academi Frenhinol Gymreig, Migrations, Amgueddfa Llandudno, Cerddoriaeth a Ffilm Gymunedol TAPE, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Venue Cymru.
• LLAWN03: gwnaethpwyd popeth yn bosib trwy fenter ar y cyd a chefnogaeth ariannol MOSTYN, Cyngor Celfyddydau Cymru, Ystadau Mostyn, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Chyngor Tref Llandudno.

CERBYDAU YMDROCHI LLANDUDNO

20140812_115556

Mae rhyw hanes i’w gael sy’n dweud i’r Frenhines Fictoria ddefnyddio cerbyd ymdrochi am y tro cyntaf, gan fwynhau’r profiad yn fawr hyd nes iddi roi’i phen o dan y dŵr a theimlo ei bod hi’n mygu a thagu!

Bu Cerbydau Ymdrochi Llandudno yn rhesi ar hyd ymyl y traeth yn eu hoes. Gan eu bod yn atyniad go iawn i ymwelwyr a thwristiaid, roedd Marc Rees, curadur gŵyl LLAWN, am osod y Cerbydau Ymdrochi yn ganolbwynt ei ŵyl newydd, LLAWN01, yn 2013. Roedd fersiynau cyfoes y peiriannau eiconig hyn, gyda’u gosodweithiau a’u digwyddiadau cyfareddol, mor boblogaidd gydag ymwelwyr â’r ŵyl fel y daeth hi’n amlwg  mewn dim o amser y bydden nhw’n aros fel rhan annatod o galon pob gŵyl yn y dyfodol.

Felly, yn gynharach eleni, cychwynnodd Ystadau Mostyn, prif noddwyr LLAWN02, ar y gwaith o adeiladu 6 Cerbyd Ymdrochi ar gyfer sioe eleni, yn seiliedig ar ddarluniau Fictoraidd gwreiddiol. Heddiw, fe es i gyda Tomos Barton, y Rheolwr Cynhyrchu, i’w gweld yn storfa Ystadau Mostyn. Er eu bod wedi’u stacio yn rhannau yn unig, maen nhw’n edrych yn wych. Dim ond brwsh a phaent rŵan!

Diolch yn fawr iawn i Ystadau Mostyn am gefnogi’r ŵyl mor rhagorol ac i Mark Groom a’i dîm, a & b, sy wedi adeiladu’r fath Gerbydau Ymdrochi cryf a deniadol. Edrychwn ymlaen at ddefnyddio’r rhain am flynyddoedd i ddod.