Mae LLAWN Eich Angen!

Mae ‘na lawer ffordd o gymryd rhan eleni – mae’r wybodaeth isod – darllenwch ymlaen a chael hyd i’r gweithgaredd sy’n apelio atoch chi!

Angen Pobl i Gymryd Rhan

Mae’r artist Gary Stevens angen pobl o bob oed i ffurfio grŵp ensemble a fydd yn perfformio yn LLAWN. Fe hoffai Gary groesawu amrywiaeth o bobl, gan gynnwys artistiaid o bob disgyblaeth, ochr yn ochr â phobl heb fawr ddim profiad o berfformio. Bydd y gwaith yn ddibynnol ar fod pawb yn cydweithio yn gytûn a’r nodwedd bwysicaf fydd y gallu i wrando ac ymateb i aelodau eraill y grŵp. Bydd y gwaith yn gofyn ichi gerdded o amgylch Llandudno am gyfnodau estynedig o amser – gan dorri allan i ganu bob hyn a hyn – ond does dim rhaid bod yn ganwr proffesiynol er mwyn ymuno!

Am Gary Stevens

Mae Gary wedi  bod yn datblygu perfformiadau byw rhyng-berthnasol gyda grwpiau, unigolion ac ar gyfer lleoliadau penodol ers dechrau 1980au. Mae hefyd wedi cynhyrchu gweithiau perfformiadol ar gyfer gosodiadau fideo. Mae’r gwaith wedi’i wreiddio yn y celfyddydau gweledol, ond â chysylltiad hefyd â’r theatr. Ar hyn o bryd, mae’n Ddarllenydd mewn Celfyddyd Gain yn Ysgol Slade i’r Celfyddydau Cain yng Ngholeg Prifysgol Llundain, lle bu’n diwtor ers 2007. Mae’n artist gydag Artsadmin ac yn byw a gweithio yn Llundain. Mae’r ensembles byw’n archwilio’r syniad o amryw o berfformwyr yn gweithio gyda’i gilydd fel un.

www.garystevens.org

Fe fase raid ichi fod ar gael i ymarfer ar y rhan fwyaf o’r dyddiau canlynol:

  • Dydd Sul, Awst 18fed – Gweithdy
  • Dydd Sadwrn a dydd Sul, Medi’r 7fed a’r 8fed – Gweithdai
  • Dydd Gwener, Medi 13eg gyda’r hwyr (6-9yh) – Perfformiad
  • Dydd Sadwrn a dydd Sul, Medi 14eg a’r 15fed (trwy’r dydd) – Perfformiad

Bydd perfformwyr yn cael ad-daliad am eu costau teithio

Mae croeso i bobl o bob cefndir ac iaith i ymuno

Os ydy eich symudedd yn gyfyngedig, cysylltwch â ni ac fe wnawn ni sicrhau eich bod yn cael cymryd rhan.

Os bydd digon o bobl, fe wnawn ni rota ar gyfer y perfformiadau dros gyfnod y penwythnos fel eich bod yn cael mwynhau’r ŵyl hefyd!

I ganfod mwy am y prosiect, e-bostiwch: llawn@mostyn.org  gyda’ch rhif ffôn ac fe wnawn ni eich ffonio.

Larpiwch o gwmpas gyda ni!

Ystyr LARP yn Saesneg ydy ‘live action role play’, rhywbeth fase rhywun yn cysylltu â  Dungeons & Dragons; fodd bynnag, mae’r artist Adam James wedi troi larp yn ffurf ar gelfyddyd, gan gyfuno dawns, cerfluniau a gwisgoedd ac mae’n chwilio am chwaraewyr i ymuno â fo yn Ogof yr Eliffant ar y Gogarth!

Mae ffocws James ar steil arbrofol larp Nordig. Dyma un o draddodiadau neilltuol larp, sef ffurf flaengar a chreadigol o’r chwarae rhan rhyngweithiol ar gyfer hel straeon. Yn sylfaenol, mae’r chwaraewyr yn ymgymryd â rolau a chymeriadau o fewn ffugchwedl osodedig – i berfformio amrywiaeth eang iawn o syniadau a phynciau – gyda’r nod o greu cysondeb, ymdrwythiad a chydweithrediad thematig.

Am Adam James

Artist o Brydain ydy Adam James (ganwyd 1978). Calon ei waith ydy ei ddymuniad i ddod â phobl at ei gilydd er mwyn deall yr hunan ac agor ffyrdd newydd o fod a rhyngweithio. Mae’n defnyddio chwarae di-eiriau i annog ffurfiau o ddeialog, cyfryngu ac ail-ystyried unffurfiaeth a gwahaniaeth. Mae James yn gwneud gwrthrychau cerfluniol, darluniau, ffotograffau, fideos a thestunau sy’n codi o’i ymrwymiad cadarn i arferiadau perfformiadol chwarae rhan byw (larp).

www.mradamjames.com

Gellir chwarae larp gan unrhyw un sydd dros 12 oed.
Fe fydd yn para tua 2½ awr
11yb – 1.30yp DYDD SADWRN a DYDD SUL

Yn cychwyn o:

  • Eglwys Tabernacl, 6 Stryd Tudno, Llandudno LL30 2HB
  • Fe fydd man diogel i gadw eich eiddo personol yn ystod y LARP
  • Cofiwch wisgo esgidiau cadarn a dewch â dillad sy’n gwrthsefyll dŵr – mae’n bosib y bydd mwd yno!

Noder bod y LARP yn digwydd mewn ogof ar Y Gogarth gyda thir anwastad ac ambell adran serth, felly mae’n anaddas i’r rhai hynny mewn cadeiriau olwyn.

I gymryd rhan a chwarae larp eich hunan, neu am fwy o wybodaeth – cofrestrwch eich diddordeb gyda ni trwy llawn@mostyn.org

Mae lleoedd yn gyfyngedig, felly mae’n well sicrhau eich lle ymlaen llaw. Rhaid i chwaraewyr larp for yn 12 oed neu’n hŷn.

Ar Eich Beic

Mae Blazing Saddles gan Bicycle Ballet yn berfformiad crwydrol unigryw am ddillad, rhyddid merched a beiciau! Gan esblygu o goreograffi cyfoes, mae’r sioe yn defnyddio symudiadau, hiwmor, clownio, gwisgoedd a chacennau i adrodd stori grŵp o ferched sy’n cael eu dal yng nghyffro teithio, rhyddid ac annibyniaeth.

Am Bicycle Ballet

www.bicycleballet.com

Mae Blazing Saddles eich angen chi!

Holl ethos balet beics ydy eich cael ar gefn beic a chael hwyl!

Ar gyfer LLAWN, rydyn ni’n edrych am bobl i ddod i ymarfer ddiwedd pnawn Sadwrn yn Llandudno, lle gewch eich dysgu sut i reidio’n hyderus a dysgu rhai symudiadau syml sydd wedi’u llunio ar gyfer y sioe.

Ar ddydd Sul, fe gewch gyfle arall i ymarfer cyn cychwyn ar eich antur perfformio – gyda phicnic ardderchog ar y ffordd!

Am fwy o wybodaeth ac i ddatgan eich diddordeb mewn cymryd rhan, anfonwch e-bost at llawnbikes@gmail.com.