Cynhelir LLAWN ym mhob rhan o dref glan môr LLANDUDNO sy’n un o safleoedd Treftadaeth…’ Treftadaeth y Byd, rhwng 13 a 15 Medi. Byddwn yn gofalu bod rhywbeth hwyliog i’w ganfod ym mhob twll a chornel, a phopeth o fewn ychydig o waith cerdded!

Os hoffech gynllunio eich ymweliad â LLAWN, ewch i’r adran beth sy’n digwyddiada lle byddwch yn cael hyd i’r yr amseroedd a’r lleoliadau (o ganol mis Awst ymlaen).

TEITHIO

Sylwch: Efallai y bydd teithio mewn car ar hyd yr A55 yn profi oedi difrifol rhwng Bae Colwyn a Llanddulas


 

Mae’n ddigon hawdd teithio i Landudno – gellir dod mewn car neu ar y trên yn gyflym o’r rhan fwyaf o’r DU.

Mewn car. Mae ffordd ddeuol yr A55; ar hyd yr arfordir yn cysylltu’n rhwydd â’r rhwydwaith o briffyrdd  o Ogledd-orllewin Lloegr. O Ganolbarth a De Lloegr defnyddiwch draffyrdd M6, M5 ac M1. Os hoffech fwynhau golygfeydd wrth deithio o Ganolbarth Lloegr dewiswch ffordd yr  A5 drwy’r Amwythig a Llangollen.

Gwybodaeth am y ffyrdd pellter: www.theaa.com a www.rac.co.uk

I gael y newyddion traffig diweddaraf: www.traffic-wales.com

Ar y trên. Mae gwasanaethau trên uniongyrchol yn rhedeg i’n cyrchfannau arfordirol poblogaidd yng Ngogledd Cymru o’r rhan fwyaf o ardaloedd Prydain. Mae gan Virgin Trains er enghraifft wasanaeth uniongyrchol o orsaf Euston Llundain i Gyffordd Llandudno. Ceir gorsafoedd ar hyd yr arfordir ym Mhensarn, Bae Colwyn, Conwy, Penmaenmawr a Llanfairfechan. O gyfeiriad y mewndir mae Lein Dyffryn Conwy yn rhedeg o Landudno i Fetws-y-Coed a thu hwnt.

www.nationalrail.co.uk
www.virgintrains.co.uk
https://tfw.gov.wales

www.conwyvalleyrailway.co.uk

Os ydych yn ymwelydd tramor, mae Tocyn BritRail yn caniatáu ichi deithio’n rhad ledled y DU (rhaid prynu’r tocyn cyn gadael eich gwlad eich hun).

Bws/coets. Mae rhwydwaith National Express yn darparu teithiau o’r rhan fwyaf o drefi’r DU, ac mae bysiau/coetsis yn stopio yn Llandudno a chyrchfannau eraill ar arfordir Gogledd Cymru.

Ar y môr. Mae Irish Ferries a Stena Line yn gweithredu gwasanaethau cyflym rhwng Dulyn a Chaergybi.

Hedfan. Rhai o’r meysydd awyr cyfleus â chysylltiadau da yw Manceinion, Lerpwl a Birmingham.

LLETY

Ceir amrywiaeth o lety i fodloni pawb a phob cyllideb yn Llandudno : gwestai glan môr cartrefol, tai gwledig moethus, llety ffasiynol, llety gwely a brecwast gwerth chweil, parciau carafanau pwrpasol a fflatiau hunanarlwyo.

Mae Canolfan Groeso Llandudno wrth law i’ch helpu i wneud trefniadau, ac mae Cymdeithas Lletygarwch Llandudno ar gael i’ch cynorthwyo hefyd ac i wneud y gwaith o drefnu eith taith mor ddi-ffwdan ag sydd bosibl!