VERNACULAR

image

Vernacular, Marc Rees ac Owen Griffiths

Tabernacle, Neil Asher

‘O ddiffyg label generig, dewch inni ei alw’n gynhenid, anhysbys, digymell, brodorol, gwledig  yn ôl fel bo’n digwydd … ‘

Bernard Rudofsky, Architecture without Architects, 1964

‘Vernacular’ ydi ymateb wedi’i greu gan Marc Rees ac Owen Griffiths sy’n deillio o’r cyfnod ymchwil a datblygiad a ymgymerwyd fel rhan o Creu Cymunedau Cyfoes (Cam 1), dan arweiniad Helfa Gelf ac Ystadau Mostyn. Prif ffocws y curaduron oedd Mannau Colledig: lleoedd oddifewn i dreflun sy heb eu defnyddio neu’n cael eu tanddefnyddio. Mae ganddyn nhw’r potensial digyffwrdd anferth i gyfrannu’n gadarnhaol i amgylchfyd unigryw, adeiladol Llandudno, i ddatblygu’r ymdeimlad o “le” i’r dref, gwagle i ddychymyg, arbrofi, sgwrsio a chwarae. Gweledigaeth y curaduron oedd uniaethu â “Mannau Colledig” Llandudno  a thrwy gyfrwng rhaglen gyffrous i ysgogi’r meddwl, datblygu llwyfan ar gyfer trafodaeth a fydd yn arwain, yn y pen draw, at eu hail-ddychmygu a’u hadfywio mewn ffordd a fydd o les i bawb, gyda diwylliant a chymuned yn wraidd iddyn nhw.  Mae ‘Vernacular’ yn ymgorffori deunyddiau a siapiau a oedd wrth law, gan greu gofod gwadd, pensaernïaeth gofleidiol, cydadwaith mwyn – y naill a’r llall yn wrthgyferbyniol i, ac eto mewn deialog â natur a phensaernïaeth y Tabernacl  fel lleoliad lle gall bobl ‘gwrdd’. Mae ‘Vernacular’ yn gwneud ymgais i gynnig lle i bontio – amgylchfyd i benderfynu ar a thrafod dyfodol yr adeilad a’i swyddogaethau, presenoldeb dros dro yn darparu gofod ‘arall’, cyn i’r gwaith newydd o adeiladu, dylunio a chynllunio ddigwydd.

Fe fydd ‘Vernacular’ hefyd yn gartref i ffilm fer gan Neil Asher o’r enw Tabernacl.

Mae’r ffilm yn tynnu o orffennol gwleidyddol rhyfeddol yr adeilad a’i gyn-weinidog, Lewis Valentine; yn aduno rhai o gyn aelodau allweddol y gynulleidfa gyda hanes mwy diweddar yr adeilad a hefyd yn ailgysylltu’r person diwethaf a fedyddiwyd yno gyda’r lle gwag, er mwyn cwestiynu’r dyfodol.  Hyn oll wedi’i fritho gyda lluniau barddol o fanylion pensaernïol, tameidiau o arteffactau a gronynnau o lwch yn arnofio.

Manylion

  • Lle: Capel y Tabernacl
  • Pryd: Dydd Gwener, Dydd Sadwrn & Dydd Sul
  • Amser: 11.00 – 17.00 pob dydd

Lleoliad