LLAWN02 (Penwythnos Celfyddydau Llandudno # 2)

curadwyd a chrefftwyd gan Marc Rees

LLAWN02Roedd LLAWN01 yn Ŵyl ficro wnaeth ail-ddarganfod a dathlu gorffennol lled-guddiedig Llandudno mewn ffordd braidd yn unigryw; trwy gelfyddyd, arteffact, pensaernïaeth, digwyddiadau symudol/rhyngweithio a chymryd rhan. Thema ganolog LLAWN01 oedd The presence of absence a oedd yn cynnig plethora o bosibiliadau. Fe fydd LLAWN02 yn parhau’r archwiliad ffrwythlon hwn gan fod cymaint eto i’w ddarganfod. Mae hanes Llandudno, y gwybyddus a’r anhysbys yn bwll diwaelod. Canlyniad hyn, yng nghwrs un penwythnos byrlymus, fydd amrywiaeth ryfeddol o ddigwyddiadau amlddisgyblaethol a lleoliadau anarferol, yn cynnwys adeiladau (fel arfer allan o afael a golwg y cyhoedd); y promenâd; y pier; cerbydau ymdrochi; siopau; orielau; capel a chilfachau bach eraill.

Fe fydd LLAWN02 yn gymysgedd hynod a fydd yn parhau i adlewyrchu natur amgen gorffennol a phresennol y dref ac yn cyfathrebu â’i thrigolion ac ymwelwyr mewn dulliau unigryw a chofiadwy – o ddilynwyr celfyddyd eiddgar a phererinion perfformiad i wylwyr diniwed; nid yn unig y twristiaid glan-môr achlysurol ond siopwyr y stryd fawr hefyd. Fe fydd LLAWN02 yn ceisio’n fwriadol i bontio’r bwlch rhwng y prom a’r stryd fawr trwy gyfrwng rhaglen drawsgroesi, traws-ddisgyblaethol, llyfn.

Yma ac acw, mae lled-awgrym o dreftadaeth Fictoraidd Llandudno yn dod i’r golwg ond yn amlach na pheidio mae’n aneglur, anweledig, cudd neu, a bod yn onest, wedi mynd i ddifancoll. Felly, mae’n rhaid i’r cof sy’n gefndir i’r manylion pensaernïol hyn barhau, a pha ffordd well na thrwy amrywiaeth o fynegiannau creadigol, wedi’u seilio ar leoliad penodol neu unrhyw un o’r llu o leoliadau coll o amgylch Llandudno neu, yn wir, y chwedlau niwlog sy’n gysylltiedig â hi – “Brenhines trefi glan môr Cymru” .

Mae LLAWN02 yn addo taflu goleuni ar wagleoedd angof ac yn eich cymell i brofi a mwynhau atgynyrchiadau eiconig pwrpasol Cerbyd Ymdrochi Fictoraidd Llandudno, a gaiff adferiad newydd fel theatrau/orielau bach bach, unigol, symudol, hardd i gynnal cyfres o berfformiadau a gosodweithiau a fydd yn creu dolen gyswllt â hanes y dref. Fe fydd pob cerbyd ymdrochi yn gyfrwng ysbrydoliaeth a lleoliad cyfres o ddigwyddiadau wedi’u comisiynu’n arbennig, gan artistiaid lleol a rhyngwladol, yn frith ar hyd a lled y prom, y traeth a chanol dref.

Fe geir hefyd nifer o weithgareddau, perfformiadau a digwyddiadau ochr yn ochr â’r rhain a fydd yn deffro a bywiogi’r holl dref, wedi’u creu mewn cydweithrediad â phrif bartneriaid yr wŷl: MOSTYN, Helfa Gelf, Yr Academi Frenhinol Gymreig, Amgueddfa Llandudno, Migrations, Ffilm a Cherddoriaeth Gymunedol TAPE, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Venue Cymru, i enw ond rhai.

LLAWN02 …. Gŵyl Drawiadol Rhad ac am Ddim yn dathlu gorffennol, presennol a dyfodol Llandudno.

LLAWN02 ydi ailymddangosiad gŵyl gelfyddydol flynyddol Llandudno. Mae’r datblygiad cyffrous hwn yn bosib oherwydd y gefnogaeth ariannol a geir gan: MOSTYN, Cyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Cyngor Tref Llandudno ac Ystadau Mostyn. Mae Tîm Prosiect LLAWN02 wedi’i leoli yn Oriel MOSTYN ar Stryd Vaughan, Llandudno. Rheolir yr ŵyl gan grŵp llywio sy’n cynnwys aelodau o fysg ei noddwyr a’i phartneriaid rhaglen.